X
X
TRY

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

MADDE 1. TARAFLAR

 

İşbu sözleşme bir tarafta İstiklal Cd. No:90 Akdeniz / Mersin adresinde mukim Pratik Hosting ve Tasarım Hizmetleri ile . (işbu sözleşmenin bütününde kısaca PratikHosting olarak anılacaktır) ile diğer taraftan

 

..................................................................................................................................................................

 

adresinde mukim …………………... (bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki

maddelerde belirtilen şartlarda mutabakat sağlanarak gizlilik sözleşmesi akdedilmiştir.

 

Müşteri, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, PRATİK HOSTİNG Teknoloji’nin yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik müşteri tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, PRATİK HOSTİNG Teknoloji, işbu sözleşmeyi haklı sebeple derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. PRATİK HOSTİNG’in bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile Müşteri PRATİK HOSTİNG’den sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile Müşteri, PRATİK HOSTİNG’in, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

PRATİK HOSTİNG ve MÜŞTERİ tek başlarına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

 

2.1. Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi alışverişinde bulunacaklarından ve hatta MÜŞTERİ hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında PRATİK HOSTİNG’e ait Gizli Bilgilere doğrudan erişim sağlayacağından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya varmışlardır. Bu gizlilik ilkeleri PRATİK HOSTİNG ve MÜŞTERİ tarafından, gizlilik konusundaki sorumluluklarının tespiti için akdedilmiştir. Aşağıdaki maddeler www.pratikhosting.com ibareli web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve dağıtımı işlemlerinin kurallarını içermektedir.

 

2.2. PRATİK HOSTİNG, MÜŞTERİ ve/veya işçileri, çalışanlarına, şubelerine ya da iştiraklerine (bundan sonra hepsi birlikte bu kapsamda anılacaklardır) söz konusu ticari ilişki sırasında açıklanan her türlü ticari, teknik, finansal, fikri ve sınai mülkiyete dair bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know-how ve benzer nitelikte ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal korumaya konu olmasa bile diğer her türlü yenilik ve taraflar arasındaki ticari ilişki esnasında, yazılı veya sözlü yoldan öğrenilebilecek tüm ticari, mali, teknik herhangi bir bilgi (bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır) verdiği durumlarda, bu Gizli Bilgilerin, MÜŞTERİ tarafından izinsiz edinilmesine, yedeklenmesine, yetkisiz kullanımına, paylaşımına ve/veya işbu Sözleşmeye Taraf olmayanlara izinsiz olarak açıklanmasına karşı korunması hedeflenmektedir.

 

MADDE 3. TARAFLARIN GİZLİ BİLGİLERİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1.         MÜŞTERİ aşağıda belirtilen yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt eder:

 

  1. Gizli Bilgiyi Sözleşmeye taraf olmayan üçüncü kişilere PRATİK HOSTİNG’in yazılı izni olmadan ifşa etmemek,

 

  1. Gizli Bilgiyi, 2. maddede belirtilen doğrudan ve dolaylı olarak tarafların aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında çoğaltıp kullanmamak, erişmemek, yedeklememek, özellikle de PRATİK HOSTİNG’in dolaylı veya doğrudan zarar verecek yurtiçi ve yurtdışı rakiplerinin fayda temin etmesine yarayacak herhangi bir amaçla veya diğer tarafa ticari bir dezavantaj sağlayacak, rekabet hukuku kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı şekilde kullanmamak. Kendi tarafına verilen her türlü gizli bilgiyi, sadece ve sadece işbu sözleşmenin başarıya ulaşmasını teminen ve sözleşmenin amacına uygun şekilde kullanmak ve kısmen dahi olsa hiçbir şekilde, başka bir maksatla kullanmamak.

 

  1. Gizli Bilgiyi kendine ait eşdeğer öneme sahip bilgileri korumak amacıyla uyguladığı makul düzeyin üzerinde titizlik ve dikkat ile hiçbir güvenlik zafiyetine imkan vermeksizin tüm önlemleri almak suretiyle korumak ve gizli tutmak, paylaşmamak, bu konuda hiç bir hususta ihmalkarlık yapmamak,

 

  1. Gizli Bilgiyi sadece bu bilgiye yukarıda belirtilen Amaç maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek için sahip olması gereken personeline, “Bilmesi Gereken Prensibi” çerçevesinde açıklamak. (Bilmesi Gereken Prensibi, Gizli Bilgiyi ancak bilmesi gereken kişinin bilmesi gerektiği zamanda ve kapsamda bilmesi anlamına gelecektir),

 

  1. C. yasaları gereği zorunlu olarak MÜŞTERİ’nin PRATİK HOSTİNG’e ait gizli bilgilerden herhangi birini ifşa etmesinin talep edilmesi durumunda, MÜŞTERİ, derhal PRATİK HOSTİNG’e bu talebi veya emri bildirerek, PRATİK HOSTİNG’in söz konusu talep veya şartın tümüne veya bir kısmına karşı korunma yolu aramasını mümkün kılmak. PRATİK HOSTİNG’in bu durumda korunma yolu bulamaması halinde, gizli bilgilerin yalnızca yasal olarak ifşa etmeye zorlandığı kısmını ifşa etmek. Bu nedenle PRATİK HOSTİNG’den her ne nam altında olursa olsun hiçbir hak, alacak ya da tazminat ve sair ödeme talep etmemek,

 

  1. Gizli bilgilerin orijinalleri, PRATİK HOSTİNG’in talebi üzerine ve de sözleşmenin ve işin hitamında derhal asıl sahibi olan PRATİK HOSTİNG’e iade etmek, iade edilemeyen bütün kopyaları PRATİK HOSTİNG tarafından onaylanacak şekilde imha etmek.

 

3.2. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki ve özellikle bu Sözleşmeye göre edinilen Gizli Bilginin açıklanmasına ve/veya korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini, kendi kastı, hatası veya ihmali nedeniyle ifa etmemesi/edememesi durumunda meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır.

 

3.3. MÜŞTERİ, yasal zorunluluk dışındaki tüm durumlarda PRATİK HOSTİNG’e ait gizli bilgilerin MÜŞTERİ tarafından ifşa edilmesinin mümkün olmadığını bu yönde bir tespit durumunda PRATİK HOSTİNG’in, taraflar arasındaki bütün sözleşmeleri tek taraflı olarak hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin fesih etme hakkına sahip olacağını, MÜŞTERİ tarafından yapılabilecek yasal zorunluluk gerektiren bildirimlerin yalnız ve ancak mahkemeler ve savcılık makamları tarafından talep edilebileceğini, bu makamlar dışında kalan tüm talepler bakımından öncelikle PRATİK HOSTİNG’in yazılı muvafakatinin alınmasının zorunlu olduğunu, anılan makamlar dışında bir bilgilendirme yahut paylaşımın söz konusu olması halinde PRATİK HOSTİNG’in 3. Kişiler tarafından uğrayabileceği ve haksız rekabetten kaynaklanabilecek zararlar da dahil olmak üzere tüm zararlarının MÜŞTERİ tarafından ilk talepte karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.4. MÜŞTERİ, işçilerinin, çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde PRATİK HOSTİNG’e doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. PRATİK HOSTİNG’in MÜŞTERİ’nin mevcut çalışanları yahut sözleşme süresince çalışanı olmuş kişiler tarafından sözleşmeye aykırı davranılması sebebi ile uğraması muhtemel tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin tüm koşullarına çalışanları tarafından uyulmasını sağlamakla yükümlüdür. Bununla birlikte;

 

  1. Gizli Bilgilerin yetkisiz açıklandığının veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde, MÜŞTERİ, yetkisiz olarak açıklanmış kişilerce Gizli Bilginin daha fazla açıklanmasını ve/veya kullanılmasını önlemek için azami gayret sarf edecektir.

 

  1. MÜŞTERİ, gizli bilginin dışarıya sızması halinde mevcut durumu o anda mevcut olan şartları ve zaafiyetleri ile derhal bildirecek ve PRATİK HOSTİNG tarafından talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.

 

3.5. PRATİK HOSTİNG aşağıdaki Madde 4’te belirtilen durumlar haricinde MÜŞTERİ’den elde ettiği gizli bilgileri MÜŞTERİ’nin izni olmadan sözleşmeye taraf olmayan üçüncü kişilere ifşa etmeyeceğini, kendi tarafına verilen her türlü gizli bilgiyi, sadece ve sadece işbu sözleşmenin başarıya ulaşmasını teminen ve sözleşmenin amacına uygun şekilde kullanacağını ve kısmen dahi olsa hiçbir şekilde, başka bir maksatla kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 4. TARAFLARIN GİZLİ BİLGİLERİ KULLANMA YETKİSİ

 

4.1. PRATİK HOSTİNG, MÜŞTERİ’nin IP Adresini sunucularındaki sorunları gidermek, internet sitesini yönetmek, müşteri’nin alışveriş sepetini tanımak ve MÜŞTERİ’nin açık demografik bilgilerinin toplanması için kullanma hakkına sahiptir.

 

4.2. PRATİK HOSTİNG, web sitesindeki MÜŞTERİ’nin alışveriş sepetini takip etmek ve aynı reklamların ard arda görülmesi önlemek için Cookie’lerden yararlanma hakkına sahiptir. Cookie'lerden MÜŞTERİ’ye ilgi alanları doğrultusunda içerik sunulması ve her defasında MÜŞTERİ’nin yeniden şifreyi girmesini önlemek için, PRATİK HOSTİNG, MÜŞTERİ’nin şifresini saklama hakkına sahiptir.

 

4.3. MÜŞTERİ, PRATİK HOSTİNG’in web sitesi kayıt ve sipariş formlarını doldurmak amacı ile, iletişim bilgilerini (isim, adres, telefon, email adresi, vs), istatiksel bilgilerini (yaş, yıllık gelir gibi), finansal bilgilerini (kredi kartı bilgileri, hesap numarası) ve kişiye özel bilgilerini (vergi numarası, kimlik numarası.... vb.) girmekle yükümlüdür. Alınan finansal bilgiler satın alınan ürün ve hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesinde ve diğer gerek duyulan durumlarda PRATİK HOSTİNG tarafından kullanılacaktır. Kişiye özel bilgiler MÜŞTERİ’nin sisteme girişlerinde ve diğer gerektiği durumlarda kişinin kimliğinin doğrulanmasında kullanılacaktır. İstatistiki bilgiler ve profil bilgileri ayrıca PRATİK HOSTİNG web sitesi içinde toplanmakla beraber bu bilgiler ziyaretçi hareketlerinin izlenmesi, kişiye özel içerik sağlanması durumlarında ve bunun haricinde istenildiği tüm durumlarda PRATİK HOSTİNG tarafından kullanılacaktır.

 

4.4. PRATİK HOSTİNG, web sitesinde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için aşağıdaki sayılan ve uygulanan güvenlik önlemlerini alır:

 

1-           128 Bit SSL Sertifikası

2-           Özel Şifreleme Uygulaması

3-           Veri Transferi Özel Algoritmalar

4-           Şifrelenerek Kritik verilen saklanması yazılım

 

4.5.        MÜŞTERİ, istediği zaman V PRATİK HOSTİNG web sitesinden kayıtlarını değiştirme hakkına sahiptir.

 

MADDE 5. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER

 

Öncelikle Kamuya mal olmuş bilgiler ile başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği yetkili mercilerin talep ettiği bilgiler ile Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgilerdir. PRATİK HOSTİNG’in sunmakta olduğu hizmet dolayısı ile yetkili merciler tarafından MÜŞTERİ’ye ait PRATİK HOSTİNG sisteminde mevcut bulunan kişi bilgilerinin ve site loglarının talep edilmesi halinde bu talebe istinaden sunulan cevapların işbu sözleşmenin ihlali sayılamayacağını MÜŞTERİ kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

MADDE 6. MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ

 

Taraflardan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

 

MADDE 7. GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERİN İADESİ

 

Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da işbu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve PRATİK HOSTİNG’in yazılı ihtarı olup olmamasına bakılmaksızın derhal MÜŞTERİ tarafından PRATİK HOSTİNG’e iade edilir. MÜŞTERİ, bilgilerin iadesinden sonra geriye kalan her türlü veri, bilgi, materyal, suret, kopya imha etmekle yükümlüdür. Bilginin imha edilmesi durumunda, Gizli Bilgiyi alan MÜŞTERİ, imha işleminin ne suretle yapıldığını beyan eden bir sertifikayı gizli bilgiyi veren Taraf olan PRATİK HOSTİNG’e yollayacaktır.

 

MADDE 8. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ

 

MÜŞTERİ, PRATİK HOSTİNG’in yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi yetkisiz çalışan veya temsilcileri ile üçüncü kişilere açıklayamaz ve aktaramaz. Herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz. Basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam veya promosyon amacıyla kullanamaz. MÜŞTERİ, PRATİK HOSTİNG’den alınan hizmetin sona erme tarihinden sonra benzer hizmetleri satın almak amacı ile çalıştığı / çalışacağı diğer kişi ve kurumlara PRATİK HOSTİNG in sunduğu hizmetlerin detaylarını anlatamaz, know–how niteliğinde verileri örnekleyemez ve paylaşamaz.

 

MADDE 9. CEZAİ ŞART

 

İşbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin MÜŞTERİ tarafından herhangi bir şekilde ihlali halinde MÜŞTERİ, PRATİK HOSTİNG’in bu nedenle 3. Kişilerin de uğradığı zararlar da dahil olmak üzere uğrayabileceği tüm zarar ve ziyanını karşılamayı ve ayriyeten ……………. € ceza koşulunu peşinen ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 10. BİLDİRİMLER VE ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

 

10.1. Bu sözleşme gereğince gönderilen tüm bildirimler işbu sözleşmede belirtilen taraf adreslerine teyitli faks, e-mail veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılır.

 

10.2. Adreste yapılacak herhangi bir değişiklik, diğer Tarafa yazılı olarak en geç değişiklikten sonraki üç (3) gün içinde bildirilecektir. Belirtilen süre içinde bildirilmeyen adres değişikliklerinde önceki adrese yapılan bildirimler geçerli ve usulüne uygun tebligat sayılacaktır.

 

MADDE 11. DEVİR VE SÜRE

 

11.1. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken sona erdirilmedikçe ve taraflar arasında başkaca sözleşmeler ve ticari ilişkiler yürürlükte olduğu sürece, yürürlükte kalır.

 

11.2. İşbu sözleşme ya da taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen veya kısmen devredilemez. Bu Sözleşme, Tarafların külli ve cüzi halefleri, iştirakleri ve bağlı şirketleri için bağlayıcı ve geçerli olacaktır.

 

MADDE 12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 

Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır.

 

MADDE 13. KISMİ GEÇERSİZLİK

 

İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse bu hal sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.

 

MADDE 14. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

 

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı olarak yapılabilir.

 

MADDE 15. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu sözleşmeden doğacak damga pulu vergileri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

İşbu sözleşme toplam 15 maddeden ibaret olup, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

 

PRATİK HOSTİNG Tasarım Hizmetleri

 


Billing Automation by WISECP
Top