X
X
TRY

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

 

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Pratikhosting tarafından yürütülen “telekomünikasyon hizmetleri” eksenli faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Hakların Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) m.10 çerçevesinde sizleri aydınlatmak amacıyla işbu bilgilendirmeyi paylaşmaktayız.

Veri Sorumlusu Sıfatıyla Pratikhosting tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için Kanun’un ‘’Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü ’’başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunduğumuzu bildirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaçlar ve Sağlanan Fayda

 

Pratikhosting tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz Pratikhosting tarafından sizlere sağlanan hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi, bilgi güvenliği yönetimi, bilgi teknolojileri alt yapılarının kurulması ve yönetilmesi, hizmet süreçlerinin devamı ve verimliliği bakımından kurumsal iletişim faaliyetleri, muhasebe ve fatura işlemleri, operasyonel faaliyetler, sürdürülebilirliğe ve sürekliliğe ilişkin faaliyetler, Pratikhosting dışı kişilere yönelik faaliyetler, Pratikhosting iş stratejileri oluşturulması, yurtdışı ile olan ilişkilerin yönetimi, destek hizmeti sağlanması, iş ortakları veya gerekli sair kişilerle kurulan ilişkilerin yönetilmesi, Pratikhosting hizmetlerinin satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri hizmetleri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi, müşteri şikayetlerinin yönetimi, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, Pratikhosting hizmetlerinin erişilebilirliğinin sağlanması, sözleşme süreçlerinin takibi,  Pratikhosting tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi Pratikhosting faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi için gerekli aksiyonların alınabilmesi kapsamında faaliyetler, fiziksel verilerin güvenliğinin sağlanması, kimlik doğrulama faaliyetlerinin

yürütülmesi, müşteri yetkilisi kimlik doğrulama, hizmet muhatabı kimlik doğrulama, ödeme bilgileri doğrulama işlemleri, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuat kapsamında bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Şekli

 

Kişisel verileriniz Pratikhosting tarafından sizlerin beyanları üzerine çeşitli kanallar aracılığıyla kendi çalışanları marifetiyle veyahut sizlerin beyanları esas alınmak sureti ile fiziki veya elektronik ortamlardan, yasal mevzuat sınırları içerisinde Pratikhosting ile çeşitli kurum ve kuruluşlar arasındaki sistem entegrasyonları ( BTK vb.) çerçevesinde ve destek hizmeti sağlayan veya iş ortaklığı bulunan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili beyanlarınız şahsınız tarafından veyahut tüzel kişi iseniz şirket yetkilisi tarafından yapıldığı kabul edilen ve yapanı hukuken bağlayan beyanda bulunulduğu anda doğruyu yansıttığı varsayılan bilgilerden müteşekkildir. Kişisel verileriniz Pratikhosting’in faaliyetlerini sürdürmesine yönelik kanunlarda açıkça öngörülmesi dolayısı ile veyahut bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmakla olarak kişisel veri işlemesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması veya açık rızanızın temin edilmesi hukuki sebepleri ile toplanmakta ve işlenmektedir. Pratikhosting’in kişisel verilerinizin toplanması saklanması işlenmesi aşamalarında sair talepleriniz olması halinde bunların tarafımıza yazılı biçimde bildirilmiş olması gerekmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması Bakımından izin

 

Kişisel verileriniz Pratikhosting’in yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iş ortaklarıyla, çözüm ortaklarıyla; ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri,

özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

Kişisel verileriniz asgari 10 (on) yıl süre ile işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra gerek halinde ek süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale gelecektir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Güvenlik Önlemleri

 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verileriniz muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Pratikhosting tarafından alınmaktadır.

 

6698 sayılı Kanun Madde 11 -Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

6698 sayılı Kişisel Hakların Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız aşağıdaki gibidir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ve ya edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Billing Automation by WISECP
Top